Fjärde Internationalen förbereder sin 8:e Världskongress

FI:s 8:e Världskongress kommer att äga rum i april 2013. Förberedande texter och dokument publiceras löpande i La Vérité, så till exempel det dokument som antogs av FI:s Generalråd i juli 2012: Utmaningarna för Fjärde Internationalens 8:e Världskongress. Vi publicerar här kapitelrubrikerna och några viktiga punkter från varje kapitel.

 

 1. En fullständig och allmän kris för det imperialistiska herravälde grundat på privat ägande av produktionsmedlen

  Kapitalismens sammanbrott; produktivkrafternas omvandling till destruktivkrafter; Tea-party-rörelsen som proto-fascistisk; kooptering (korporativism); Occupy-rörelsen; Behovet av ett arbetarparti och ett svart parti i USA.

 2. Om betydelsen av den tunisiska revolutionen


  Allmän lag att massorna först söker sig till sina traditionella organisationer (för att sedan överskrida dem); permanenta revolutionen; demokratiskt och socialt innehåll; det reaktionära begreppet ”arabisk revolution” gentemot den proletära revolutionens utveckling: Tunisien > Egypten > Grekland; behovet av en revolutionär organisation.

 3. Om den politiska betydelsen av och om kampmedlen för arbetarrörelsens oberoende gentemot utvecklingen av korporativism


  Imperialismen driver på för Korporativistisk kooptering; central kamplinje för FI att kämpa mot detta och för arbetarrörelsens oberoende; gemensamma kamp med skikt inom de traditionella organisationerna; organisatoriska övergångsformer; nödvändigt att tydligt fördöma de traditionella apparaternas kontrarevolutionära natur; resa maktfrågan och gripa in i den dagliga klasskampen.

 4. Om Europa och Amerika, igen


  USA-imperialismen drabbar även övriga imperialistiska länder; EU i kris; nya EU-fördrag avskaffar demokrati och självbestämmande; för en all-europeisk kampanj mot EU-avtalen som ett led i kampen för Europas Förenta Socialistiska Stater.

 5. Om kampen mot utländskt ingripande, för nationernas självbestämmande


  AIN:s uppgift att, utifrån Algers-konferensen, förbereda en afrikansk kontinental kampanj för fred och självständighet, kopplat till kampen mot skulden och privatiseringar; Bonapartistiska regimer av speciell typ i Argentina, Bolivia, Venezuela

 6. Om sambandet mellan klassens rörelse och demokratiska paroller i de imperialistiska länderna


  Imperialismens offensiv ifrågasätter nationernas existens, demokratiska erövringar och arbetarerövringar; arbetarklassens roll att leda kampen för att återvinna demokrati och nationell självständighet – med arbetarrörelsens oberoende i centrum – i totalt oberoende från borgarklassen.

 7. Om råd (kommittéer) och partibyggande


  Framväxten av (arbetar)råd innebär inte en lösning på proletära ledarskapskrisen; behovet av Partiet kvarstår;

 8. Om förhållandet mellan Kina och USA


  Kapitalismen inte längre förmögen att erövra nya marknader (jmf Sovjetunionen); Kina håller på att explodera; Kinesiska byråkratin helt igenom reaktionär och restaurationistisk; Kina inte kapitalistiskt; försvara den sociala egendomen; politisk revolution och organisering utifrån FI:s program på dagordningen.

 9. Om uppbyggandet av sektioner, klasskampen och övergången


  Även med få medlemmar kan inte en FI-sektion vara en ren propagandagrupp, utan måste gripa in i klasskampen på ett direkt sätt och sträva efter att vända sig till hela arbetarklassen; kombinera arbete i fackföreningarna med ett självständigt arbete; krävs oberoende uttryck (tidning etc) för FI-sektion; satsa på ungdomsarbete; skillnaden mellan övergångsformerna på internationell nivå (AIN/ILC) och nationell nivå; AIN måste förbli en löst nätverk; för nya breda oberoende Arbetarpartier eller ingripanden i de traditionella organisationerna som övergångsformer; FI har ingen roll utanför klasskampens verkliga och konkreta rörelse.

   

  Läs hela dokumentet på engelska

1 mar 2013